Registre horari: i si qui no compleix la normativa és un treballador/a?

Registre horari: i si qui no compleix la normativa és un treballador/a?

La Llei del Registre de la Jornada laboral dels treballadors va marcar el 2019 i el teletreball el 2020, quan tan sols un de cada 3 treballadors complia amb la normativa. Encara avui existeixen empreses que no saben com abordar correctament el control del registre horari.

En el darrer article us parlàvem de les possibles sancions si les empreses no compleixen el registre de la jornada laboral, però què passa si qui l’incompleix és un treballador?

Es pot sancionar un treballador que no registra el seu horari?

O dit d’una altra manera, de qui és la responsabilitat que un treballador compleixi amb la normativa?

Segons els experts, la responsabilitat final és de l’empresa ja que ha de garantir un control exhaustiu del registre horari de la jornada laboral dels seus treballadors, que ha d’incloure l’entrada i la sortida, i que ha de presentar davant de qualsevol requeriment de les autoritats competents, sense excepcions.

Sempre es parla de la responsabilitat de la companyia de manera exclusiva, però l’empresa com pot obligar a fitxar els treballadors o evitar que no fitxin, que ve a ser el mateix… Segons l’estatut dels treballadors, l’empresa podria sancionar els empleats en virtut d’incompliments laborals, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixen en les disposicions legals o en el conveni col·lectiu aplicable.

D’aquesta manera en el cas que un treballador no registri la seva entrada o sortida en el lloc treball es pot considerar un incompliment laboral.

Ja que el treballador no té responsabilitat davant la llei pel que fa al registre horari, no existeixen multes preestablertes en aquests casos. Però si ens cenyim a l’estatut dels treballadors, es podria suspendre de feina i sou segons el conveni col·lectiu aplicable en casos d’incompliment laboral. Les sancions poden ser lleus, greus o molt greus i segons això, es pot sancionar des de uns dies sense feina i sou fins a l’acomiadament, si la falta és molt greu.

La majoria de les denuncies realitzades en els darrers mesos precisament es refereixen a abusos de la jornada laboral per part de les empreses, sobretot des del boom del teletreball arran de la pandèmia. De fet, un dels casos que més ha crescut durant la crisi del coronavirus és el dels treballadors en ERTE però que continuen teletreballant des de casa.

Des de Segur-Mon us oferim una solució al núvol que, sense inversió ni permanència, permet d’una manera senzilla tenir un registre vàlid per a qualsevol inspecció. Si necessiteu més informació podeu contactar amb els nostres tècnics.

Font: La información

Què passa si no porto correctament el registre horari dels meus treballadors?

Què passa si no porto correctament el registre horari dels meus treballadors?

La Llei del Registre de la Jornada laboral dels treballadors encara porta de cap a empreses i empresaris des de fa més d’un any i mig de la seva posada en vigor. En el seu primer any d’existència es van inspeccionar fins a 5,363 expedients d’empreses en els quals s’havia detectat alguna infracció i es va recaptar més d’un milió d’euros en sancions.

Des de Segur-Mon volem posar-vos-ho molt fàcil, us expliquem els requisits per complir la normativa sense exposar-se a cap sanció.

Des de la publicació de la nova Llei al BOE i la seva aplicació oficial dos mesos més tard, el 12 de maig de 2019 totes les empreses han de complir exhaustivament amb el registre de control horari, però com cal fer-lo per evitar sancions sense haver de fer una gran inversió?

Requisits necessaris per complir la normativa

Segons diu la llei: “les empreses han de garantir el registre horari de la jornada que hauràs de concretar l’hora d’inici i final de la jornada de treball de cada persona, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari”. Podeu consultar la guia que ha elaborat el Ministeri de Treball a l’enllaç.

Moltes empreses eren reticents a aquesta obligatorietat i no van fer cap pas fins que va començar el període d’implantació i ara s’exposen a sancions de més de 180.000 euros.

Essencialment són 3 les condicions que deuen complir les empreses per a garantir que el registre de la jornada del treball sigui vàlid:

  • Realitzar el còmput total, mensual, de les hores ordinàries i extraordinàries
  • Lliurar una còpia resum al treballador juntament amb la seva nòmina
  • Conservar els registres de jornada durant un període mínim de 4 anys

Què exigeix la Llei exactament?

En el registre hi ha de constar l’hora exacta d’entrada, pauses i sortida del treballador a cada jornada.

L’empresa ha de conservar el registre durant 4 anys, fins i tot de treballadors que ja no estiguin a l’empresa i ha d’estar disponible per consulta per part dels treballadors, representants i inspecció.

Evitar sancions

Tot i que la teva empresa hagi implantat un sistema de fitxatge amb la voluntat de complir la Llei de manera exhaustiva, pot ser que el teu sistema de registre no sigui suficient.

De fet, dels 1.263.378,5 euros de les sancions imposades fins ara, més del 90% de l’import recaptat correspon a infraccions relacionades amb les dades del temps de treball registrat i no pas amb l’existència o no del sistema de registre en si.

Entre les infraccions sancionades i requeriments de subsanació (sense multa), gairebé la meitat de les empreses inspeccionades han tingut algun tipus d’irregularitat en el sistema de control horari establert.

Tipologia de sancions

Les infraccions detectades el 2019 van tenir uns 1.000 euros d’import mitjà de la sanció, tot i que les multes poden ascendir fins als 5,250 €.

Les sancions poden afectar de manera considerable els beneficis de l’empresa, però moltes d’elles no són conscients de fins a quin punt.

  • Infraccions lleus (d’entre 60 i 625 euros)

Poden aplicar-se per no informar de les condicions laborals o no posar a disposició dels treballadors els informes generats sobre el control realitzat

  • Infraccions greus (entre 326 i 6,250€)

En el cas de detectar irregularitats en els horaris o la realització d’hores extres o complementaris no computades i pagades

  • Infraccions molt greus (fins a 187,515€)

En el cas que s’hagi produït un augment considerable de les hores extra sense que s’hagi reflectit un canvi de contracte o que hagi superat el màxim legal de 80 hores anuals o no s’hagin abonat correctament.

Les multes les paga l’empresa tot i que encara queden dubtes de què passa si un treballador es nega a fitxar de manera reiterada.

Els casos molt greus seran un problema per a moltes empreses. I això si no patim una inspecció d’aquí un parell d’anys, la Seguretat Social podria reclamar les cotitzacions no realitzades per hores extra, canvis en contractes, etc…

Des de Segur-Mon us proposem la solució perfecta per tenir a ratlla el control horari i evitar sancions. Sense inversió ni permanència. Contacta amb els nostres experts per a més detalls.

Fonts: ejornada y Pymes y autonomos

El registre de control horari en mode teletreball

El registre de control horari en mode teletreball

Malgrat portar més d’un any en vigor, la normativa de registre obligatori per a les empreses de la jornada laboral dels seus treballadors segueix provocant dubtes. Davant les diverses preguntes que ha rebut al respecte la Direcció general de Treball, el Ministeri de Treball va decidir publicar una guia explicativa un dia després que acabés el termini d’adaptació de les companyies. En ella apareixen recollides les “peculiaritats o excepcions” de la regla, entre les quals es troba l’aplicació de la ja vigent norma en els casos de treball a distància o teletreball i horaris flexibles.

Enguany aquesta premissa ha agafat més protagonisme que mai ja que el passat mes de març moltes empreses es van veure obligades a implementar el teletreball de manera forçada i improvisada per fer front a l’estat d’alarma provocat per l’aparició de la Covid19.

Com s’aplica el control horari en el teletreball?

L’actual registre horari quan s’ha d’aplicar en les ocupacions l’organització “es basa en fórmules de flexibilitat de el temps i de distribució irregular de la jornada”, entre els quals es troba el treball a distància o teletreball i els horaris flexibles.

El ministeri argumenta que no suposa cap “impediment” per a la “continuïtat o ampliació” d’aquest tipus de treballs. De fet, ho veu com un factor més per garantir les “necessitats empresarials” i “els interessos de conciliació dels treballadors”.

No obstant això, la guia pràctica matisa que, en aquests casos, l’aplicació de registre de la jornada laboral té les seves peculiaritats: per comptabilitzar el “temps de treball realment realitzat pel treballador” es necessitaran “períodes o seqüències temporals superiors a un dia”.

Per exemple, pot passar que una persona, pel seu tipus de treball o contracte, ha de treballar un determinat nombre d’hores al mes que pot distribuir lliurement, en lloc d’haver de complir una jornada fixa a la setmana.

En aquest cas, explica el Ministeri de Treball, “el fet que un registre horari diari computi excessos de jornada no s’ha d’interpretar com a treball extraordinari” sempre que, un cop es miri el registre de tot el mes, es demostri “el compliment de la jornada mensual ordinària “.

Instruments vàlids

En aquest sentit, el document del ministeri explica que, en el cas de treball a distància, inclòs el teletreball, hi ha fórmules “que asseguren el registre de la jornada diària”, com els registres telemàtics o altres sistemes semblants.

No obstant això, la nova regulació del registre horari també accepta que com a “instruments vàlids” per complir amb la norma que el teletreballador o treballador a distància ferma “fulles o instruments similars d’autogestió del temps de treball” que l’empresari doni per bones, sense que aquest perdi la seva capacitat d’ “assegurar la veracitat de la declaració unilateral del treballador”.

Des de Segur-Mon us proposem un sistema més fàcil, àgil i sense grans inversions per garantir el control horari a la vostra empresa, ja sigui amb treball presencial o teletreball. Per a més informació, contacteu amb el nostre departament d’experts i us donaran la solució més adequada a les vostres necessitats.

Font: El Economista

Control horari de la jornada laboral també en temps de Coronavirus

Control horari de la jornada laboral també en temps de Coronavirus

Un any i mig després de la implementació per part del govern estatal de la normativa de control de la jornada laboral i havent viscut una pandèmia de les característiques de la Covid19, moltes empreses encara es qüestionen com abordar aquest control per complir amb els requisits que marca inspecció de treball.

Els orígens

A Espanya, és important entendre que abans d’aquesta normativa, únicament les empreses més grans disposaven dels recursos necessaris, per poder garantir el control en els horaris d’entrada i de sortida de cada un dels seus treballadors. No obstant, en el cas de les pimes, no resultava tan senzill controlar aquest tipus d’aspectes. Pel que s’ha convertit en un veritable desafiament per a totes aquelles empreses de petita i mitjana grandària i més encara quan s’ha viscut un canvi tant brusc en la manera de treballar en aquests darrers mesos.

La llei, de març de 2019, modificava l’Estatut dels Treballadors vigent, amb l’objectiu de brindar el dret a cadascun dels treballadors a conèixer en tot moment quina és la durada real de la seva jornada laboral i preservar, per tant, la precarietat laboral i alhora poder controlar l’economia submergida.

La naturalesa de la llei

En termes absoluts, l’objectiu final de la llei és obligar totes les empreses que es troben dins del territori nacional a portar el registre de torn independentment de la tipologia de contracte que tingui assignat el treballador. Per això, és important tenir en compte que és responsabilitat de la pròpia empresa escollir, de manera conjunta amb els seus treballadors, les diferents fórmules que es portaran a terme amb l’objectiu de poder realitzar aquest control de manera objectiva i fiable.

A més, i tal com dictamina la llei, també és responsabilitat de les empreses guardar aquests registres durant un màxim de quatre anys. En aquest sentit, és important tenir en compte que els documents han d’estar disponibles tant per als propis treballadors, com per als seus representants legals així com per a qualsevol inspecció de treball que pugui arribar en qualsevol moment.

El govern també ha tingut en compte quins són els recursos que es poden trobar per part de les empreses que es troben dins del territori nacional. Amb l’objectiu que aquesta nova llei no repercuteixi de manera directa en els seus balanços econòmics, no cal cap tipus de mecanisme tecnològic que comporti una inversió de diners. Sinó que és possible realitzar aquest tipus de registres de manera manual. No obstant això, una inversió adequada pel que fa a les eines de control horari suposarà un important avantatge per a tots els empleats.

No obstant això, i a manera de recomanació, pel fet que és obligatori haver de desar durant un màxim de quatre anys, és important que els registres siguin escanejats a ordinador. Amb l’objectiu de garantir la seva supervivència amb el pas el temps.

Quines són les possibles sancions a què s’enfronten les empreses?

És important entendre, abans d’analitzar quines són les possibles sancions a les que es van a enfrontar les empreses que no compleixin amb els requisits proposats per part dels diferents organismes públics espanyols, l’objectiu últim d’aquesta llei és que els treballadors compleixin amb el horari estipulat que marca l’empresa. Per tant, aquelles hores extres i complementàries que no es troben dins de la jornada laboral, és important que també quedin registrades, amb l’objectiu d’establir en còmput horari que marqui dins de la legalitat i actuar al seu voltant.

Els nous registres d’horari serviran com a mecanisme de control per part d’una possible Inspecció de Treball i Seguretat Social. En el cas que en aquest tipus d’inspeccions s’observi que l’empresa no està actuant tal com marca la llei, s’imposarà una sanció econòmica als seus representants legals.

Depenent de el cas, així com de la reincidència el compliment del control horari, les sancions poden oscil·lar entre els 60 i els 625 €. Aquesta quantitat serà únicament en el cas de la sancions més lleus, que normalment penalitzen la manca d’informació en les condicions laborals requerides.

En el cas de les infraccions greus, el muntant oscil·larà entre els 625 i els 6250 €. En aquest cas es sancionaran totes aquelles irregularitats en els horaris pactats entre l’empresa i l’empleat. A més, també incidirà de ple en la manca dels registres obligatoris i en la inexistència d’un còmput d’hores extra.

En el cas de la sancions més greus, aquestes tindran un import que partirà dels 6250 € i arribarà fins als 187.515. En aquest cas, es finalitzaran tots aquells casos que es consideren extrems en què l’augment de les hores extres no hagi estat considerat com un canvi de contracte. També en el cas en què l’empresa hagi excedit de el límit legal de 80 hores extres a l’any, i aquestes no s’hagin pagat de manera convenient.

Control horari, també en temps de coronavirus

Fa més d’un any que les empreses a Espanya estan obligades a registrar la jornada laboral dels seus treballadors. La pandèmia del coronavirus i les mesures de confinament van provocar a principis de març que moltes haguessin de implantar el teletreball gairebé de forma improvisada, relaxant o deixant de banda el control horari. No obstant això, les circumstàncies excepcionals no van canviar la norma, que també s’ha de complir amb aquells empleats que teletreballen.

Com has pogut comprovar, són molts els factors que han d’atendre les empreses amb l’objectiu de maximitzar el control horari dels seus treballadors. En cas de no produir-se com marca la llei, són importants les conseqüències econòmiques que es poden derivar.

A Segurmon disposem d’un sistema molt innovador en el control horari, sense inversió ni permanència. Consulteu el nostre web més informació.